Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I).

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) είναι η ελάφρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των απόρων, μέσω της διανομής τροφίμων και της παροχής βασικής υλικής συνδρομής, καθώς και άλλων συνοδευτικών μέτρων. Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ.Α. ΤΕΒΑ: 467 Οικ.26-03-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΘΕΙΟΞ7Φ-ΞΟΤ), η λήξη του φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων Πράξεων παρατείνεται έως την 31/12/2022 και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Δ13/οικ./20608/469/31-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1990/Β/31-05-2019) η λήξη του οικονομικού αντικειμένου των ενταγμένων Πράξεων παρατείνεται έως την 31/12/2023.

 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Κοινωνικές Συμπράξεις Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1. Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (βάσει της υπ΄ αρ. πρωτ. 630/13-6-2018 Απόφαση Ένταξης):

 

  1. Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (βάσει της υπ΄ αρ. πρωτ. 628/13-6-2018 Απόφαση Ένταξης):

 

  1. Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΛΙΕΙΑΣ (βάσει της υπ΄ αρ. πρωτ. 629/13-6-2018 Απόφαση Ένταξης):

 

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος, υποστηρίζεται η παροχή / διανομή των παραπάνω ως ακολούθως:

 

Ι. Τρόφιμα

α) Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπ. Απόφασης και επί του παρόντος, αυτών που εντάσσονται αποκλειστικά στο ΚΕΑ και αιτούνται παράλληλα τη βοήθεια ΤΕΒΑ, θα παρέχονται τρόφιμα, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών.

β) Στους αστέγους, θα παρέχονται έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων.

 

ΙΙ. Βασική Υλική Συνδρομή

α) Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπ. Απόφασης και επί του παρόντος, αυτών που εντάσσονται αποκλειστικά στο ΚΕΑ και αιτούνται παράλληλα τη βοήθεια ΤΕΒΑ, δύνανται να παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού ανά ωφελούμενη μονάδα, είδη προσωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη.

β) Στους αστέγους δύνανται να παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.

 

ΙΙΙ. Συνοδευτικά Μέτρα

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, θα παρέχονται Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Ως Συνοδευτικά Μέτρα νοούνται δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική ενδυνάμωση, ενσωμάτωση και επανένταξη των ωφελουμένων.

Τα επιλέξιμα Συνοδευτικά Μέτρα και για τις δύο κατηγορίες στερήσεων, ενδεικτικά είναι τα εξής:

1.     Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα),

2.     Διατροφικές συμβουλές (συμβουλές υγιεινής διατροφής),

3.     Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης,

4.     Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού,

5.     Νομική συνδρομή,

6.     Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ),

7.     Κοινωνικά  φροντιστήρια  που  θα  παρέχουν  τόσο  διδακτική  υποστήριξη  όσο  και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους,

8.     Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους  (π.χ.  θεατρικές  παραστάσεις  αλλά  και  θεατρικά  εργαστήρια  για παιδιά),

9.     Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές),

10.   Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση.

 

Φορείς Υλοποίησης του Προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ήτοι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

           

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανά Κοινωνική Σύμπραξη προσδιορίζεται Μηνιαίως από την ένταξη των ωφελουμένων στο Κ.Ε.Α. (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

 

Σχετικά με το ΤΕΒΑ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας. 

Search